1024379-06-3

((4-Chlorophenyl)amino)(4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)(2-pyridyl))piperazinyl)methane-1-thione