104017-60-9

((3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)amino)(4-benzylpiperazinyl)methane-1-thione