220635-34-7

((3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)amino)((2-morpholin-4-ylethyl)amino)methane-1-thione