58841-50-2

Carbamic acid,[5-[[[(4-chlorophenyl)thio]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-, methylester