628737-86-0

4-Imidazolidinone, 2,5-dimethyl-2-phenyl-3-(phenylamino)-, (5S)-