917959-83-2

Methanone,1-azetidinyl[7-hydroxy-6-[(3R)-3-hydroxy-3-(4-methyl-3-thienyl)propyl]-2-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]-